Retur och återbetalning

Ångerrätt


Kunden har rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) utan att ange något skäl genom att till Bolaget lämna eller sända ett klart och tydligt meddelande om detta inom 14 dagar från Övertagandet (ångerfrist) i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. För detta ändamål kan Bolagets standardformulär för utövande av ångerrätten användas, se www.dogoodel.se eller Bilaga 3, men det är inte ett krav. 

Kunden ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från Kundens utövande av ångerrätten på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka Laddbox till Bolaget. Laddbox ska returneras oskadd, komplett och i väsentligt oförändrat skick vid Kundens returhantering. Laddboxens medföljande dokumentation ska bifogas returförsändelsen. Kostnaden för retur av Laddbox betalas av Kunden. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kunden skickar tillbaka Laddbox innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. För det fall Kunden nyttjar sin ångerrätt efter att Installation har påbörjats, ska en tid med Installatören bokas in för Installatörens upphämtning av Laddbox. Om Kunden uttryckligen har bett om att få utförd Installation under ångerfristen, ansvarar inte Bolaget för återställande av Kundens egendom av slag det må vara.

Vid utnyttjande av Kundens ångerrätt, återbetalas vad Kunden betalat till Bolaget.

Kunden ska dock ersätta Bolaget för (i) Laddboxens värdeminskning i den mån den beror på att Kunden hanterat Laddbox i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion (ii) en proportionell andel av det avtalade priset för delvis utförd Installation, om Kunden uttryckligen har bett om att få utförd Installation under ångerfristen, och (iii) förhöjda leveranskostnader på grund av Kundens val av leveransmetod.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Bolaget underrättades om Kundens beslut att frånträda Avtalet. Bolaget kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden själv har använt för den inledande affärshändelsen, om Kunden inte uttryckligen kommit överens med Bolaget om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta Kunden något. Bolaget får vänta med återbetalningen tills Bolaget har fått tillbaka Laddbox eller tills Kunden sänt in ett bevis på att Kunden återsänt Laddbox, beroende på vilket som inträffar först.